Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w PZW Lublin 2024

Powiadom znajomego:

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2024

 

I. WSTĘP

Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb.

Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.

2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH PZW

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,

d) strażników Straży Leśnej,

e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,

g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

V. INFORMACJE KOŃCOWE

Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

- Ustawy Prawo wodne,

- Ustawy prawo o ochronie środowiska,

- Ustawy o rybactwie śródlądowym,

- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

- Ustawy o lasach,

- Ustawy o ochronie przyrody,

- Ustawy o ochronie zwierząt,

oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W PZW OKRĘG LUBLIN 2024

grafika_regulamin.png

 

I. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.

2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale III. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko – nie dotyczy wędkowania na lodzie.

3. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

5. WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST UTRZYMAĆ W CZYSTOŚCI BRZEG W PROMIENIU 5 METRÓW OD ZAJMOWANEGO STANOWISKA WĘDKARSKIEGO, BEZ WZGLĘDU NA STAN, JAKI ZASTAŁ PRZED ROZPOCZĘCIEM POŁOWU.

6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, gdy prowadzone są na nim odłowy kontrolne, zarybienie, prace gospodarcze oraz jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie organizowane przez Zarząd Okręgu PZW Lublin lub w uzgodnieniu z nim.

6.1 W przypadku organizacji i przeprowadzania zawodów wędkarskich od szczebla okręgowego, Zarząd Okręgu PZW, dopuszcza okresowe zamknięcie wskazanego łowiska (na czas treningu i rozgrywania zawodów).

6.2. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich PZW szczebla Kołowego, Okręgowego oraz Mistrzostw Polski regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego" włącznie z ustaleniem odrębnych wymiarów ochronnych.

7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW Lublin, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

8. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu PZW Lublin, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

9. Zobowiązuje się osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb z wykorzystaniem przyrządów służących do sondowania i oznaczania łowiska tzw. znaczników, bojek do usunięcia ich z łowiska po zakończeniu połowu.

II. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka.

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości, co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą, albo;

b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy z przynętą muchową, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo;

c) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm;

d) przy połowie ryb spod lodu:

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo;

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. Przynęty.

a) Jako przynęty mogą być stosowane:

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b) Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:

- zwierząt i roślin chronionych,

- ryb i raków wymienionych w rozdziale II, pkt. 3.7.,

- ikry.

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb, jako przynęt, mogą być użyte wyłącznie ryby pozyskane z wody, w której zostanie ona wykorzystana, jako przynęta, ponadto niebędąca w okresie oraz wymiarze ochronnym.

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż obwód koła o średnicy 30 mm.

f) Przynęty muchowe (sucha mucha, mokra mucha, streamer, nimfa), które powinny być wykonane z minimum dwóch materiałów syntetycznych lub sierści, piór, skór.

3. Wędkowanie.

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia, wędkowania pod lodem, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca oraz wód specjalnych i licencyjnych, gdzie obowiązuje oddzielny regulamin.

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach ochronnych i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych oraz miesięcznych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a) przechowywać i zabierać ryb w wymiarze ochronnym,

b) sprzedawać złowionych ryb,

c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę,

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci, innych rybackich narzędzi połowu podczas połowów kontrolnych i badawczych, oraz oznaczeń tarlisk, zimowisk czy mateczników ryb,

f) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody właściciela wody,

g) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

h) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

i) wędkować z mostów,

j) Oprawiać oraz obcinać głów i ogonów rybom przed opuszczeniem łowiska,

k) używać osęki do podbierania ryb,

l) łowić ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem,

3.5. Złowione ryby, które są przechowywane w stanie żywym wędkarz ma obowiązek przetrzymywać w siatce zanurzonej w wodzie, wykonanej z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych zapewniając im dobrostan. W przypadku ryb z gatunku sum zezwala się na dowolność przechowywania. Nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

a) ryby łososiowate oraz ryby drapieżne gatunków szczupak, sandacz przeznaczone do zabrania należy humanitarnie uśmiercić natychmiast po złowieniu,

b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.6. Złowione ryby będące pod ochroną, w wymiarze lub okresie ochronnym oraz ryby zahaczone poza obrębem głowy muszą być bezzwłocznie wypuszczone do tego samego łowiska z zachowaniem niezbędnej staranności.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych, raków marmurkowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, babka łysa, babka rurkonosa, babka szczupła, czebaczek amurski, sumik karłowaty, karaś srebrzysty i innych gatunków inwazyjnych określonych w obowiązującym prawie po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód i należy je niezwłocznie uśmiercić w sposób humanitarny.

3.8. W czasie połowu ryb metodą gruntowo-spławikową zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

3.9. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

3.10. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7.

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5.

III. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa.

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą.

1.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu - 10 m,

b) między łodziami lub brodząc - 25 m,

c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

1.3. Wprowadza się zakaz wywożenia zestawów z przynętą oraz oznaczania miejsc połowu (stawiania tzw. markerów) w odległości większej niż 50 metrów od zajmowanego stanowiska.

2. Metoda spinningowa.

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. Haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,

b) łowiąc z łodzi - 50 m.

3. Metoda muchowa.

3.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy z przynętą muchową – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących;

a) z brzegu lub brodząc – 25 m,

b) z łodzi – 50 m.

4. Metoda podlodowa.

4.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

4.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

4.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy humanitarnie uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

4.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

4.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

IV. NIEDOZWOLONE METODY POŁOWU:

1. Metoda trollingowa – połów ryb na przynętę holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym.

2. Połów z wykorzystaniem kuszy.

V. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- lipień – całkowity zakaz zabierania,

- boleń do 40 cm,

- brzana do 40 cm,

- certa do 30 cm,

- jaź do 25 cm,

- jelec do 15 cm,

- karp do 40 cm i od 60 cm (nie dotyczy rzeki Wisły nr 1),

- kleń do 30 cm,

- lin do 30 cm,

- miętus do 25 cm,

- okoń do 25 cm i od 35 cm (na wodach z krainy pstrąga i lipienia brak wymiaru),

- pstrąg potokowy do 35 cm i od 50 cm,

- rozpiór do 25 cm,

- sandacz do 60 cm i od 80 cm (na wodach z krainy pstrąga i lipienia do 45 cm),

- sapa do 25 cm,

- sieja do 35 cm,

- sielawa do 18 cm,

- sum do 70 cm,

- szczupak do 60 cm i od 80 cm (na wodach z krainy pstrąga i lipienia do 45 cm),

- świnka do 25 cm,

- troć do 35 cm,

- troć jeziorowa do 50 cm,

- węgorz do 60 cm,

- wzdręga do 15 cm.

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- lipień – całkowity zakaz zabierania,

- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,

- brzana karpacka od 15 marca do 15 lipca,

- certa od 1 stycznia do 30 czerwca,

- miętus od 1 grudnia do końca lutego,

- pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,

- sieja od 15 października do 31 grudnia,

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

- sum od 1 stycznia do 31 maja,

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- świnka od 1 stycznia do 15 maja,

- troć od 1 października do 31 grudnia,

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,

- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych: alosa, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, brzanka, ciosa, dennik, głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, igliczniowate – wszystkie gatunki, jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, kozy – wszystkie gatunki, kur rogacz, minogi - wszystkie gatunki, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna, śliz, taśmiak długi.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

7.1.

- lipień – całkowity zakaz zabierania.

7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

- sum 1 szt.,

- troć jeziorowa 2 szt.,

- troć wędrowna 2 szt.,

- sieja 2 szt.,

- boleń 2 szt.,

- brzana 2 szt.,

- karp 2 szt. (nie dotyczy rzeki Wisły nr 1),

- lin 2 szt.,

- certa 5 szt.,

- węgorz 1 szt.,

- pstrąg potokowy 1 szt.,

- okoń 5 szt. (nie dotyczy wód z krainy pstrąga i lipienia),

- sandacz lub szczupak – 1 szt.

7.3. W ciągu miesiąca kalendarzowego:

- pstrąg potokowy 4 szt.,

- karp 10 szt. (nie dotyczy rzeki Wisły nr 1),

- sandacz lub szczupak – 4 szt. łącznie.

7.4 Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków w pkt. 7.2 nie może przekroczyć 5 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, karpia na rzece Wiśle nr 1, leszcza, pstrąga tęczowego, pstrąga źródlanego oraz gatunków określonych w rozdziale II w punkcie 3.7.

VI. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH.

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,

b) funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,

c) członków Społecznej Straży Rybackiej,

d) członków Straży Ochrony Mienia PZW,

e) pracowników Działu Ochrony Wód PZW Lublin,

f) członków Państwowej Straży Łowieckiej,

g) członków Straży Leśnej,

h) członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

Informacje dodatkowe

1. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie zezwolenie wraz z opłaconą legitymacją członkowską PZW oraz kartę wędkarską

2. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.

3. Prowadzenie rejestru połowu ryb jest obowiązkowe i należy go okazywać na wezwanie organów uprawnionych do kontroli.

- przed przystąpieniem do wędkowania, należy wpisać datę połowu oraz nazwę łowiska. Gdy wędkowanie odbywa się na przełomie dwóch lub więcej dni, wędkarz jest zobowiązany do każdorazowego wpisania do rejestru daty kolejnego dnia natychmiast po przekroczeniu godziny 24,

- ryby złowione i przeznaczone do zabrania, należy wpisać najpóźniej po zakończeniu łowienia ale przed opuszczeniem łowiska. Ryby z gatunków: pstrąg potokowy, sandacz, szczupak, sum, karp przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru natychmiast po złowieniu, a przed oddaniem następnego rzutu (nie dotyczy zawodów wędkarskich).

Nieprzestrzeganie powyższych zasad prowadzenia rejestru skutkuje odpowiedzialnością karną i statutową.

4. Surowo zabrania się używania ścieralnych środków piszących, korektorów, usuwania, skreślania, poprawiania wpisów w rejestrze połowu ryb.

5. Członek PZW ma prawo udostępniać współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki (metoda gruntowo-spławikowa).

6. Wprowadza się kategoryczny zakaz wymiany ryb objętych ilościowymi limitami połowu. Ryba złowiona z zamiarem zatrzymania nie może być wymieniona na złowioną w okresie późniejszym.

7. Wędkarz jest zobowiązany przechowywać tylko jeden limit dobowy połowu ryb, niezależnie od czasu, jaki przebywa na łowisku. Ryby w stanie żywym nie mogą być przetrzymywane dłużej niż 24 godziny.

8. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego zezwolenia może skutkować jego utratą lub zatrzymaniem przez uprawnionego do rybactwa i jego organy np. PZW Okręg Lublin (Straż Ochrony Wód) bez prawa do odszkodowania.

Wykaz górskich obwodów rybackich i innych wód użytkowanych przez Okręg Lubelski PZW udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.

Obwód rybacki rzeki Bystrzycy Nr 1 Obowiązuje rzekę Bystrzycę od źródeł do ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy wraz z jej dopływami. Kraśnik, Lublin
Obwód rybacki rzeki Bystrzycy Nr 2 Obowiązuje rzekę Krężniczankę od źródeł do ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy wraz z jej dopływami. Lublin
Obwód rybacki rzeki Bystrzycy Nr 3 Obowiązuje rzekę Ciemiegę od źródeł do ujścia rzeki Ciemięgi do rzeki Bystrzycy. Lublin
Obwód rybacki rzeki Bystrej Nr 1 * Obowiązuje rzekę Bystrą od źródeł do ujścia rzeki Bystrej do rzeki Wisły wraz z jej dopływami. Puławy
Obwód rybacki rzeki Chodelki Nr 1 Obowiązuje rzekę Chodelkę od źródeł do zapory w m. Grabówka. Kraśnik , Opole Lubelskie
Obwód rybacki rzeki Kurówka Nr 1 Obowiązuje rzekę Kurówkę od ujścia rzeki Białka do ujęcia wody przez Zakłady Azotowe w Puławach. Puławy
Obwód rybacki rzeki Wyżnicy Nr 1 Obowiązuje rzekę Wyżnicę od mostu w m. Sosnowa Wola do jazu w m. Boiska Kolonia oraz od młyna w m. Prawno do ruin młyna w m. Bór. Rzekę Urzędówkę od źródeł do jej ujścia do rzeki Wyżnicy z wyłączeniem odcinka od mostu powyżej jazu w m. Urzędów do w/w jazu. Kraśnik

Obostrzenia obowiązujące na wodach górskich Okręgu PZW w Lublinie.

1. Dozwolona metoda połowu spinningowa oraz muchowa.

2. Obowiązuje zakaz zabierania pstrągów potokowych w miesiącu styczniu oraz maju.

3. Wędkarz ma obowiązek posiadania i używania podbieraka.

4. Zakaz stosowania haczyków i kotwic z zadziorami.

5. Zakaz łowienia metodą spinningową od 1 września do 31 grudnia (nie dotyczy zbiornika w Zakrzówku na rzece Bystrzycy od mostu na wysokości kościoła do zapory czołowej oraz rozlewiska w miejscowości Grabówka znajdującego się przy jazie na rzece Chodelce).

6. Na oznakowanych odcinkach ochronnych obowiązuje całkowity zakaz łowienia ryb.

7. Zakaz zabierania pstrągów potokowych z następujących odcinków rzek:

- na rzece Bystrzycy od mostu drogowego powyżej zbiornika Zakrzówek do tamy czołowej zbiornika Zakrzówek, od brodu powyżej młyna w Kiełczewicach Górnych do mostu w Strzyżewicach, oraz od jazu w miejscowości Osmolice do jazu, a jednocześnie mostu w Prawiednikach;

- na rzece Bystrej od mostu przy ul. 3 Maja przy targowisku w Wąwolnicy do mostu drogowego w m. Wierzchoniów;

- na rzece Kosarzewce od jazu betonowego w m. Tuszów do jej ujścia do rzeki Bystrzycy;

- na rzece Krężniczance od ujścia rzeki Nędznica do rzeki Krężniczanka do jazu hodowli stawowej w m. Krężnica Jara;

- na rzece Urzędówce;

- na rzece Chodelce od mostu drogowego w m. Majdan Borowski do zapory w m. Wólka Komaszycka oraz do mostu drogowego w m. Ruda Maciejowska do zapory w m. Grabówka.

8. Rzeka Kurówka woda górska na odcinku od ujścia rzeki Białka do ujęcia wody przez Zakłady Azotowe w Puławach, na której obowiązuje zakaz zabierania pstrągów potokowych i lipieni od mostu drogowego w m. Końskowola do mostu drogowego przy Zakładach Azotowych w Puławach.

Na powyższych odcinkach obowiązuje zakaz posiadania przy sobie pstrągów potokowych.

Wykaz nizinnych obwodów rybackich i innych wód użytkowanych przez Okręg Lubelski PZW udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.

Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1 Obowiązuje rzekę Wisłę wraz ze starorzeczami na odcinku od ujścia rzeki Sanny do rzeki Wisły do ujścia rzeki Wieprz do rzeki Wisły Kraśnik, Opole Lubelskie, Puławy, Ryki
Obwód rybacki rzeki Wieprz Nr 4 Obowiązuje rzekę Wieprz na odcinku od zapory czołowej w Nieliszu do ujścia rzeki Bystrzycy do rzeki Wieprz, wraz ze starorzeczami i jej dopływami Zamość, Krasnystaw, Świdnik, Łęczna
Obwód Rybacki rzeki Wieprz Nr 5 Obowiązuję rzekę Wieprz wraz ze starorzeczami i jej dopływami, oraz jezioro Kunów na odcinku od ujścia rzeki Bystrzycy do Wieprza do ujścia rzeki Wieprz do rzeki Wisły Łęczna, Lubartów, Ryki
Obwód rybacki rzeki Bystrzyca Nr 2 Obowiązuje rzekę Bystrzycę od ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy oraz Zalew Zemborzycki Lublin
Obwód rybacki rzeki Bystrzycy Nr 3 Obowiązuje rzekę Bystrzycę od zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego do ujścia rzeki Bystrzycy do rzeki Wieprz Lublin, Łęczna
Obwód rybacki rzeki Chodelka Nr 1 Obowiązuje rzekę Chodelkę od zapory w miejscowości Grabówka do ujścia rzeki Chodelki do rzeki Wisły Opole Lubelskie
Obwód rybacki rzeki Kurówki Nr 1 Obowiązuje rzekę Kurówkę od źródeł do ujścia rzeki Białka, oraz od ujęcia wody przez Zakłady Azotowe w Puławach, do ujścia rzeki Kurówki do rzeki Wisły Lublin, Puławy
Obwód rybacki rzeki Tyśmienicy Nr 1 Obowiązuje rzekę Tyśmienicę od źródeł do ujścia rzeki Tyśmienicy do rzeki Wieprz wraz ze starorzeczami oraz wszystkimi dopływami Parczew, Lubartów
Obwód rybacki rzeki Wyżnicy Nr 1 Obowiązuje rzekę Wyżnicę na odcinkach: od źródeł do progu powyżej mostu w m. Sosnowa Wola, od piętrzenia poniżej mostu drogowego w m. Kolonia Boiska do młyna w m. Prawno, od ruin młyna w m. Bór do ujścia rzeki do rzeki Wisły Kraśnik
Jezioro Bialskie Zlewnia rzeki Tyśmienica Parczew
Jezioro Bikcze Zlewnia rzeki Tyśmienica Łęczna
Jez. Białe Uścimowskie Zlewnia rzeki Tyśmienica Lubartów
Jezioro Firlej Zlewnia rzeki Wieprz Lubartów
Jezioro Uściwierz Zlewnia rzeki Tyśmienica Łęczna
Jezioro Miejskie Zlewnia rzeki Tyśmienica Lubartów
Jezioro Maśluchowskie Zlewnia rzeki Tyśmienica Lubartów
Jezioro Piaseczno Zlewnia rzeki Tyśmienica Łęczna
Jezioro Czarne Sosnowickie Zlewnia rzeki Tyśmienica Parczew
Zbiornik Dratów   Łęczna
Zbiornik Krzczeń   Łęczna, Lubartów
Zbiornik Nowodwór   Ryki
Zbiornik Budzyń   Kraśnik
Zbiornik Bełżyce   Lublin
Zbiorniki Zimna Woda Zbiornik duży, Zbiornik mały Łuków
Żwirownia Domaszki k. Łukowa   Łuków
Zbiorniki Chodel Zbiornik nr 1 oraz Zbiornik nr 2 Opole Lubelskie
Zbiorniki Poniatowa Zbiorniki: 1, 2, 3, 9, 10 Opole Lubelskie
Zbiornik Skorczyce   Kraśnik
Zbiornik Tomaszne   Parczew
Staw Lubartów   Lubartów
Staw Młyński (Pomorze)   Opole Lubelskie
Staw Nałęczów Remont zbiornika do odwołania Puławy
Staw Wola Rudzka Od kładki przy gospodarstwie rybackim do mostu drogowego w m. Wola Rudzka Opole Lubelskie

Obostrzenia obowiązujące na wodach nizinnych Okręgu PZW w Lublinie.

1. Na Zbiorniku Zemborzyce (obwód Nr 2 rzeki Bystrzycy) dodatkowo obowiązują następujące obostrzenia – dotyczy to Zalewu od mostu drogowego przy ul. Cienistej.

- Zakaz spinningowania i połowu na żywą bądź martwą rybkę od 1 stycznia do dnia 31 maja. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień zakazu wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zakaz zostaje skrócony o ten dzień,

- Zakaz połowu w odległości 70 metrów od zapory czołowej wraz z betonowymi brzegami do linii wyznaczonej pięcioma bojkami oznaczonymi logiem PZW,

- Zakaz wypuszczania złowionych ryb z gatunku leszcz.

2. Na rzece Bystrzyca nr 3 obowiązuje zakaz połowu ryb od zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego do mostu drogowego na ul. Żeglarskiej.

3. Na zbiornik Budzyń obowiązują dodatkowo obostrzenia:

- zakaz wędkowania z wysp i kąpieliska,

- zakaz połowu z łodzi w porze nocnej,

- zakaz połowu z łodzi w okresie 15.06 do 10.09 w godz. 10:00-18:00,

- wymiar ochronny karasia pospolitego do 20 cm.

4. Na zbiorniku w Bełżycach obowiązują dodatkowo obostrzenia:

- całkowity zakaz zabierania ryb z wyłączeniem gatunków inwazyjnych określonych w rozdziale II, punkt 3.7.,

- zakaz przetrzymywania złowionych ryb w siatkach lub workach karpiowych (nie dotyczy zawodów wędkarskich organizowanych przez podmioty PZW),

- zakaz wykorzystania na przynętę żywej oraz martwej rybki, a także ich części,

- zakaz połowu metodą spinningową od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- zakaz wędkowania w porze nocnej.

5. Na zbiornikach w Chodlu, Poniatowej, Zimna Woda, Domaszki, na rozlewisku na rzece Bobrówka oraz stawie Wola Rudzka obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających.

6. Na zbiornikach w Chodlu obowiązują dodatkowe obostrzenia:

- limit dobowy karpia – 1 szt.

7. Na zbiorniku Dratów obowiązują dodatkowo obostrzenia:

- Całkowity zakaz wędkowania na zimowisku ryb w okresie od 01.10 do 31.03 każdego roku w strefie ochronnej o promieniu 100 m od wyznaczonego miejsca bojkami.

- Całkowity zakaz zabierania okonia od 1 grudnia do 30 kwietnia. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień zakazu wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zakaz zostaje skrócony o ten dzień.

Na zbiorniku Krzczeń obowiązują dodatkowe obostrzenia:

- Całkowity zakaz zabierania okonia od 1 grudnia do 30 kwietnia. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień zakazu wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zakaz zostaje skrócony o ten dzień.

9. Na zbiorniku Tomaszne obowiązują dodatkowo obostrzenia:

- zakaz zabierania ryb z gatunków: szczupak, sandacz oraz okoń;

- zakaz wykorzystania na przynętę żywej oraz martwej rybki, a także ich części;

- zakaz połowu przynętami o długości większej niż 5 cm w okresie od 01.01 do 31.05. Długość całkowita uwzględnia samą przynętę oraz hak (nie dotyczy obciążenia typu główka jigowa, czeburaszka itp.).

10. Na stawie w Lubartowie obowiązują dodatkowe obostrzenia:

- łowisko jest udostępnione do wędkowania od 31 marca do 31 października;

- całkowity zakaz zabierania ryb z wyłączeniem gatunków inwazyjnych określonych w rozdziale II, punkt 3.7.;

- obowiązek posiadania oraz używania podbieraka, przy czym zakazane jest używanie chwytaków szczypcowych do podbierania ryb;

- zakaz przetrzymywania złowionych ryb w siatkach lub workach karpiowych (nie dotyczy zawodów wędkarskich organizowanych przez podmioty PZW);

- zakaz wywożenia przynęt oraz zanęt modelem zdalnie sterowanym;

- zakaz wędkowania w porze nocnej;

- zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 30 metrów od napowietrzaczy wody (gejzerów).

11. Na dużym zbiorniku Zimna Woda obowiązują dodatkowo obostrzenia:

- zakaz wędkowania w porze nocnej (od zmierzchu do świtu);

- całkowity zakaz zabierania ryb;

- zakaz przetrzymywania złowionych ryb w siatkach lub workach karpiowych (nie dotyczy zawodów wędkarskich organizowanych przez podmioty PZW);

- wędkowanie odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, tzn. na brzegu od strony rzeki Krzny i torów kolejowych;

- zakaz używania, jako przynęt oraz nęcenia łowiska zanętami pochodzenia roślinnego (zanęty sypkie, pellety, kulki proteinowe), gliną oraz ziemią w okresie od 15.06 do 31.08 (nie dotyczy zawodów wędkarskich organizowanych przez podmioty PZW po uzgodnieniu z administratorem).

12. Na odcinku obwodu rybackiego rzeki Wisły Nr 1 ustanowiono obręb ochronny położony na terenie gminy Puławy – obejmujący obszar basenu Portu Rzecznego w Puławach na prawym brzegu Wisły w 372 km – obręb ochronny całoroczny.

13. Na stawie w Parku Zdrojowym Nałęczów obowiązują następujące obostrzenia:

-wędkowanie będzie się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na tablicy, która zostanie umieszczona po remoncie zbiornika.

14. Zbiornik na rzece Bobrówka – obwód rybacki rzeka Tyśmienica nr 1 – zakaz wędkowania z pomostów oraz ścieżki edukacyjnej.

15. Na odcinku od zapory w Nieliszu do tablicy przy ujściu Łętowni do rzeki Wieprz nr 4 obowiązuje zakaz wędkowania.

16. Na rzece Bylinie od jej źródła do ujścia na rzece Wieprz wraz ze starorzeczem tzw. „Czarnym Dole” obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb w miesiącach: styczeń, luty, listopad, grudzień.

Menu